ท่อร้อยสายไฟฟ้า

เหล็กโครงสร้างสังกะสี

วิจัยและพัฒนาร้านค้าระบบสำเร็จรูป

แฟรนไชส์ “เหล็ก”

ทีมงาน Ziga Innovation Plc. มีความมั่นใจในการเติบโตได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน Ziga ทุกคน และการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านบริษัทมีนโยบายดูแลและกำกับกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะยึดมั่นในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ในหลักจริยธรรม อันจะนำความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ประธานกรรมการบริหาร
( C.E.O. )

TOP

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

Terms Governing Rights and Duties of the Warrants Issuer and the Warrants Holders
To Purchase the Ordinary Shares of Ziga Innovation Public Company Limited No. 1 (ZIGA-W1)