ท่อร้อยสายไฟฟ้า DAIWA

เหล็กโครงสร้างสังกะสี

วิจัยและพัฒนาร้านค้าระบบสำเร็จรูป

แฟรนไชส์ “เหล็ก”

ทีมงาน Ziga Innovation Plc. มีความมั่นใจในการเติบโตได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน Ziga ทุกคน และการสนับสนุน จากลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านบริษัทมีนโยบายดูแลและกำกับกิจการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะยึดมั่นในการ ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ในหลักจริยธรรม
อันจะนำความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ประธานกรรมการบริหาร
( C.E.O. )

TOP