ท่อร้อยสายไฟฟ้า

เหล็กโครงสร้างสังกะสี

ร้านค้าระบบสำเร็จรูป

ทีมงาน Ziga Innovation Plc. มีความมั่นใจในการเติบโตได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน Ziga ทุกคน และการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านบริษัทมีนโยบายดูแลและกำกับกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะยึดมั่นในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ในหลักจริยธรรม อันจะนำความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ประธานกรรมการบริหาร
( C.E.O. )

Money Talk  weekly "ZIGA"
ช่วงที่ 1  19 /ส.ค./ 60

Money Talk  weekly "ZIGA"
ช่วงที่ 2  19 /ส.ค./ 60

ตัวแทนจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc แบรนด์ ซิก้า อย่างเป็นทางการ

  • บริษัท ที.ที.ซี.สตีล 2016 จำกัด / 02-805-8822
  • บริษัท ทรัพย์ทวีชัยโลหะ จำกัด / 034-451513-4
  • บริษัท มาย สตีล จำกัด / 034-867784-5
TOP