คณะกรรมการบริหาร

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ประธานกรรมการบริหาร

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

นางมณฑา ทัสฐาน

กรรมการบริหาร

นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

TOP