สารจากประธานกรรมการบริหาร

          ในปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ Ziga Innovation ของพวกเราทุกคนได้เติบโตขึ้นและผ่านปีที่ท้าทายด้วยผลประกอบการที่โดดเด่น เต็มไปด้วยการพัฒนาองค์กรและด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายและความตั้งใจจริง ทีมงาน Ziga สามารถแสดงถึงศักยภาพขององค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ และเหนือสิ่งอื่นใด คือการที่ไม่มองเพียงองค์กรอย่างเดียวแต่ยังมีการแบ่งปันสู่ชุมชน และสังคมอีกด้วย เราได้เติบโตขึ้นอีกก้าวหนึ่ง ด้วยมาตรฐานสากลทั้งระบบการบริหารและนวัตกรรมองค์กรและสินค้า และแปรสภาพสู่บริษัท มหาชน เปรียบเทียบในรายอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทยังสามารถรักษาระดับผลกำไรและผลประกอบการที่โดดเด่น โดยการนำนวัตกรรม สารสนเทศมาบริหารจัดการอีกทั้ง สินค้า มีทั้งกลุ่มระบบไฟฟ้า และกลุ่มโครงสร้าง สามารถบริหารจัดการเพิ่มสัดส่วนได้ตามแนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวมถึงบริษัทมีความรู้และสามารถสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่อสร้างธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ ทีมงาน Ziga Innovation Plc. มีความมั่นใจในการเติบโตได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน Ziga ทุกคน และการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านบริษัทมีนโยบายดูแลและกำกับกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะยึดมั่นในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ในหลักจริยธรรม อันจะนำความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

ziga-b

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
ประธานกรรมการบริหาร

TOP