ค่านิยมองค์กร

VALUE CREATION THROUGH INNOVATION

เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม

SMART               SPIRIT                 ENERGETIC             SHARING

Smart-Work Smart  การทำงานอย่างชาญฉลาด หมายความว่าเราต้องเข้าใจและสามารถปรับปรุงการทำงานด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อการทำงานที่ดีกว่าเสมอ และรู้จักการประยุกต์ เครื่องมือ เช่น IT เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเชื่อมต่อองค์กร กับโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ

Spirit-Never give up ทัศนคติในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ต้องอาศัยจิตวิญญาณของนักสู้ และทุกวิกฤตคือโอกาสที่เราต้องมีจิตวิญญาณที่จะมองอย่างสร้างสรรค์เสมอ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราจะสามารถปรับตัวได้เสมอด้วยทัศนคติที่ดี

Energetic-Active to run fast โลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหน เราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อทันโลกดังนั้น เราต้องเตรียมพร้อมเสมอด้วยพลังที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง

Sharing-We can grow together เราแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทำงานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร เหมือนพี่เหมือนน้อง และมีค่านิยม การแบ่งปัน สู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อ การเติบโตอย่างยั่งยืนของ องค์กร สังคม และโลกที่เรากำลังอยู่จะเติบโตไปพร้อมกันหากเรามีการแบ่งปัน

7-OK

TOP