ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของ ZIGA-W1

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้อ Download
หนังสือแจ้งกำหนดวันใช้สิทธิ ZIGA-W1 ครั้งสุดท้าย
Information of Notification on the exercise of ZIGA-W1 (Last exercise)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น ZIGA-W1 ครั้งสุดท้าย
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
Terms and Conditions, and Rights of the Issuers and Holders of the Warrants to Purchase Ordinary Shares
TOP