ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA) รับมอบประกาศนียบัตรจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ในงาน “CAC Certification Ceremony 2022 จากพลังสามัคคี สู่จุดเปลี่ยนคอร์รัปชัน” (Disrupt Corruption with Power of Business Unity) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยถือเป็นการประกาศเกียรติคุณการเป็นบริษัทต้นแบบในการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ZIGA ในการให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน ดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อความยั่งยืน

mai FORUM 2022

มหกรรมรวมพลังคนรุ่น mai ครั้งที่ 7 CEO บริษัทจดทะเบียน mai พบปะนักลงทุน

พบกับ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ที่ บูธ 51 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00-18:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการรวมใจสู้ภัยโควิด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด โดยนำอาหารและเครื่องดื่มไปมอบให้แก่โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ โรงพยาบาลเอราวัณ 2 และศูนย์ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบภัย โควิด 19 หนองจอก

TOP