ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรแนะนำการเตรียมตัวเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ณ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ SMEs Development Bank เข้าร่วมฟัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
SET social impact 2019
แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

Digital manufacturing 2019

Digital manufacturing 2019
TOP