คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม

นายพลรชฏ เปียถนอม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม

นายธีรนาท งามจิตรเจริญ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม

TOP