จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยเคารพเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงในการดำเนินการค้าร่วมกับคู่ค้า และกำหนด Supplier Code of Conduct เพื่อให้คู่ค้าได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด

 

นิยาม

บริษัท                                      หมายถึง                 บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

คู่ค้า                                        หมายถึง                 ซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัท

 

แนวปฏิบัติ

     1.1 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม การดำเนินธุรกิจของคู่ค้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รับการเปิดเผยและจัดการอย่างเหมาะสม ให้มั่นใจว่าบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างมีสาระสำคัญไม่มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนั้น

ค) ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการเรียกร้อง ขอ หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ไม่ว่าสิ่งที่ได้รับนั้นจะเป็นเงินสด ของกำนัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด การเลี้ยงรับรองอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ช่องทางหรือโอกาสในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม อันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ง) ไม่กีดกันหรือร่วมมือกับบุคคลอื่นกีดกันหรือขัดขวาง อันทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม

จ) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

     1.2 การให้ของขวัญ ของกำนัลหรือการเลี้ยงรับรอง คู่ค้า ต้องไม่เสนอให้ของขวัญ ของกำนัล เงินสินบน ค่าธรรมเนียม บริการ ส่วนลด สิทธิพิเศษอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ใดๆ หรือการเลี้ยงรับรองแก่พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท ที่อาจทำให้ถูกตีความได้ว่าเอื้อประโยชน์ต่อคู่ค้าอย่างไม่เหมาะสม

งดเว้นการให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทรวมถึงการเลี้ยงรับรองแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รวมถึงบุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัท ในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด

     1.3 การต่อต้านการทุจริต คู่ค้าจะต้องไม่มีการดำเนินการใดๆที่เข้าข่ายหรือมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

ก) ไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันแรงงาน อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติสิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ ความพิการ หรือเรื่องอื่นใด

ข) ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรือขมขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ

ค) การจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรีมีครรภ์ และการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

ง) ไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีมีการทำงานล่วงเวลาต้องเป็นไปตามความสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้มีวันหยุดและวันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด

จ) จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และตรงตามกำหนดเวลา

ฉ) มีมาตรฐานการจ้างงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ

2.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ก) ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คู่ค้าต้องจัดหาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีการดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติเรื่องอาชีวอนามัย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที่สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน และควบคุมให้เกิดการใช้งาน

2.3 การรักษาความลับ

คู่ค้าต้องใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการให้บริการแก่บริษัท ด้วยความระมัดระวังและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มีการกำหนดเป็นการเฉพาะสำหรับการให้บริการนั้นๆ ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของบริษัท ที่ได้รับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีแนวทางในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ ตลอดจนจัดให้มีการป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่บริษัท
การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลรวมถึงการนำข้อมูลไปใช้โดยขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.4 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

คู่ค้าต้องเคารพสิทธิ ไม่ยักยอก หรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และผู้อื่นในทางที่ผิด และระมัดระวังไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น และต้องกำหนดมาตรการการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเปิดเผยหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก) คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ข) ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น และลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง

ค) ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการร่วมกับบริษัทเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

TOP