นโยบายด้านภาษี

         บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษี เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย จึงกำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านภาษี ดังนี้

มุ่งเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบด้านภาษี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม

แนวปฏิบัติ

  • ดำเนินการบริหารจัดการ วางแผนด้านภาษีอากร และการเสียภาษีอากรให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กลุ่มบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย
  • ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บเอกสารด้านภาษีให้เป็นระเบียบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้เจ้าพนักงานกรมสรรพากรตรวจสอบ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ พร้อมชี้แจงข้อซักถามตามข้อเท็จจริง
  • กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการติดตามและศึกษาถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือรายการลดหย่อนที่ออกใหม่ตามกฎหมายภาษี รวมทั้งศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
  • ใช้โครงสร้างภาษีที่ถูกต้อง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี หรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษี

ยึกถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

แนวปฏิบัติ

  • มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษีอย่างรับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษี
  • ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน
  • มีการติดตามและรายงานภาษีเงินได้อย่างถูกต้องโดยผู้ตรวจสอบอิสระ

การเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีต่อภาครัฐและสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยนำมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล กลยุทธ์ด้านภาษีมาใช้ และทำการรายงานผ่านรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติ

  • มุ่งเน้นเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ในทุกกิจการของบริษัท ครอบคลุมถึงข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการภาษีของกิจการนั้นๆ
  • เดินหน้าสร้างความโปร่งใสทางด้านภาษีเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน
TOP