หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Document

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 PDF Icon

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ลำดับ สิ่งที่แนบมาด้วย Download
1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 Download Icon
2 แบบ 56-1 One Report 2566 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด Download Icon
3 ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง Download Icon
4 ประวัติและผลงานของสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี Download Icon
5 แบบรายงานการเพิ่มทุน, สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่, รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ Download Icon
6 ข้อกำหนดสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ Download Icon
7 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ Download Icon
8 ร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท Download Icon
9 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download Icon
10 หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ
10.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download Icon
10.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download Icon
10.3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียน) Download Icon
11 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) Download Icon
12 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) Download Icon
13 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) Download Icon
14 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) Download Icon
Document

เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2567 PDF Icon

TOP