คณะกรรมการบริษัท

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมบริษัท

นายพลรชฏ เปียถนอม

กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

นางเอมอร โชติยะปุตตะ

กรรมารอิสระ
กรรมการบริษัท

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

กรรมการบริษัท

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

กรรมการบริษัท

นางมณฑา ทัสฐาน

กรรมการบริษัท

TOP