นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

         บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟ และท่อโครงสร้าง ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท เชื่อมั่นในแนวความคิดที่ว่าการดำเนินธุรกิจในสังคมที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมสามารถทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
         การดำเนินธุรกิจของบริษัท นั้นไม่ใช่เพื่อแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว บริษัท มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมมีความแข็งแกร่ง มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมโดยรวม โดยบริษัทตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคม (Shared Value) บริษัท จึงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility หรือ "CSR" เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการและสังคม ดังนี้

         บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

         บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริตคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

         • สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
         • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่างๆ
         • ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
         • ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

         จากนโยบายดังกล่าว บริษัท ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและ ทางอ้อมหากมีการให้ผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอก ที่นอกเหนือจากเงินตราโดยผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการตลาดของบริษัทนั้น บริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

         สิทธิมนุษยชน คือ การรู้จักคำนึงถึงชีวิตของกันและกัน เอาใจใส่ดูแลในความทุกข์และความสุขของกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีเหตุทุกข์ภัย เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์
         หลักสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนสำหรับกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมทั้งมนุษยสัมพันธ์อันมีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะทำให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงขึ้น จึงต้องมีความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของคนทุกคน
         บริษัท ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิ่งที่มาแต่กำเนิดไม่อาจถ่ายโอน มีความเป็นตัวตน ไม่สามารถแบ่งแยกส่วนได้และมีความพึ่งพากันและกัน โดยองค์กรมีความเคารพต่อ สิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

บริษัทจะปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยมีหลักการที่สำคัญ 2 ด้านดังนี้
        • บริษัท เน้นความรักความสามัคคีในหมู่พนักงาน อยู่ร่วมกันเหมือนญาติพี่น้อง ทำงานอย่างสงบสุขในบรรยากาศการทำงานที่เอื้ออำนวย และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและนำความรู้ความสามารถร่วมกันสร้างความก้าวหน้าทั้งต่อตนเองและองค์กร จึงจัดให้มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
         • บริษัท จัดให้มีผลตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่พนักงาน เช่น โบนัส เบี้ยขยัน ประกันสังคม เงินรางวัลพิเศษผลิตและขายเข้าเป้า ชุดยูนิฟอร์ม คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คส์ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลืองานบวช/งานแต่งงาน/งานศพ

บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีแนวนโยบายการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้
         • ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
         • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ
         • ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง
         • รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

        บริษัท ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่(Reuse/Recycle) และฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Emission) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กระบวนการสร้างอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง
        การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงความตระหนักว่า การประกอบกิจการได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับมากและน้อย ในเรื่องใดหรือในส่วนใดบ้าง และยอมรับว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนากระบวนการประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุดเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการเอง รวมทั้งสังคม ชุมชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม

        บริษัท ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชนโดยมีแนวนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

        • มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน และให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความตั้งใจ
        • ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งชุมชนใกล้และชุมชนรอบบริษัท รวมถึงชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่สาธารณูปโภคเข้าไปไม่ถึง

        นอกจากบริษัท จะมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการพัฒนาการทำงาน และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมแล้ว ยังได้ให้ความสำคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อมไม่ลดหย่อนไปกว่ากันโดย บริษัท มุ่งที่จะตอบแทนสังคม ด้วยการทำนุบำรุงสภาพสังคมไทยให้น่าอยู่ตลอดไป

         นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท คือผลลัพธ์จากการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เกิดผลสำเร็จอย่างจริงจัง และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิตและกระบวนการทำงาน ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น จะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด หรือการพัฒนาต่อยอด
        เป้าหมายของนวัตกรรมคือการสร้างสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในระยะสั้น และขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว
        นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ย่อมนำไปสู่ความเจริญเติบโตที่ก้าวหน้า และความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนของกิจการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต รวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่น การปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตที่เกิดมูลค่าเพิ่ม
        ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของนวัตกรรมนั้น คือการที่นวัตกรรมของบริษัท ที่นอกจากจะเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังแล้ว ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจ สร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบแก่สังคม มีการคำนึงถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าที่สมดุล รวมถึงพิจารณาความต้องการของบริษัท ควบคู่กับสังคมที่กลายเป็นการสร้างกระบวนการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นนวัตกรรมอีกด้วย

        การพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคลให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วย อันเป็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกบริษัทการเปิดโอกาสให้พนักงานทำประโยชน์ หรือแสดงความเสียสละให้สังคม ทำให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสิ่งรอบตัวในทางที่ดีขึ้นได้ ทำให้พนักงานมีค่านิยมที่ดีในการทำงาน และมีความสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายทางนวัตกรรมของบริษัทเข้ากับการแก้ปัญหาของลูกค้าและสังคมได้อย่างแท้จริง

         การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบริษัทนั้น มุ่งเน้นการร่วมพัฒนานวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่อยู่ภายนอกที่สนใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น เป็นการสร้างนวัตกรรมที่นอกเหนือจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมภายในตามปกติ
         การพัฒนานวัตกรรมบริษัทมองว่าจะทำให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่กิจการของบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนากับผู้อื่นภายนอก เช่น การร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน สร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท เป็นต้น
        บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินการจัดทำ CSR เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Corporate Governance) ไปสู่ความยั่งยืนของกิจการ (Sustainable Development) โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ประสบความสำเร็จในระยะยาว และเป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริง

TOP