ข้อมูลองค์กร

        การขยายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสื่อสาร ระบบคมนาคม ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง การผลิต เหล็กอยู่ในส่วนประกอบของทั้งงาน ภาคระบบไฟฟ้า และ งานส่วนโครงสร้าง รวมทั้ง เหล็กยังอยู่ในเครื่องใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ รั้ว เรือนเพาะชำ และอื่นๆอีกมากมาย การนำเหล็กมาเพิ่มคุณค่าด้วยนวัตกรรม ทั้งการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาระบบท่อร้อยสายไฟที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัย การนำเหล็กgalvanized ซึ่งคือเหล็กเคลือบซิงค์เพื่อป้องกันสนิม ลดขั้นตอนการทาสีกันสนิม การพัฒนาวิจัยสินค้าที่เพิ่มมูลค่าโดยการนำโครงสร้างเหล็กมาต่อยอดเป็นระบบการสร้างสำเร็จรูปแบบ โมดูลาร์ เหล่านี้ทำให้ บมจ ซิก้า อินโนเวชั่น มีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องจากเหล็กgalvanized แปรรูป เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งเฉพาะกลุ่ม เช่นกลุ่มงานระบบไฟฟ้า ตลอดจนกลุ่มงานโครงสร้างทั่วไปในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมถึง งานระบบก่อสร้างที่ต้องพึ่งพานวัตกรรมสำเร็จรูปมากขึ้นเพื่อรองรับทศวรรษหน้าที่เมื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยและเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน บมจ ซิก้า อินโนเวชั่นยังนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ IT เช่น business intelligence และ ERP มาปรับปรุงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองกับความต้องการตลาดที่เปลี่ยนไปได้ทันท่วงที และผลักดันองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(learning organization) และมุ่งสู่การเป็นinnovative organization ส่งเสริมบุคคลากรให้ใช้IT เพื่อวางแผนบุคคลากรเชื่อมต่อกับโลกที่มีบริบทเปลี่ยนไปเพิ่มขีดศักยภาพองค์กร

TOP