สารจากประธานกรรมการบริษัท

          ปี 2558 นับเป็นปี บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำด (มหาชน) ("ZIGA") ได้ก้าวสู่อีกขั้นของการพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อร้อยสายไฟ เหล็กโครงสร้างและร้านสำเร็จรูปแบบโมดูลาร์อย่างยั่งยืน ผ่านการจัดการโครงสร้างการบริหารเพื่อให้แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีทีมงานบริหารที่รับผิดชอบและผลักดันให้แต่ละกลุ่มธุรกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำระบบประมวลผลสารสนเทศเต็มรูปแบบมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ และเพิ่มโอกาสในการทำงานและการแสดงศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถของพนักงาน อันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับคู่ค้าและผู้ถือหุ้น

          บริษัทมีความภูมิใจที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในส่วนของรายได้และกำไร รวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัทบริหารจัดการกลยุทธ์ด้านการตลาดและราคาได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีเยี่ยม ในปี 2559 นี้ บริษัทมีความพร้อมและแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นไป เป็นความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

          ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่านที่อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่กรุณาให้การสนับสนุนบริษัทมาตลอดทั้งปี และที่สำคัญอย่างยิ่ง ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของซิกก้าที่มุ่งมั่นจะก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องตลอดไป

bs03
นายไสว     ฉัตรชัยรุ่งเรือง
ประธานกรรมการบริษัท

TOP