นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

      เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท โดยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท มีดังนี้

     1. จัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท
      2. จัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ไม่เอาเปรียบคู่ค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เปิดเผยและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคู่ค้า
      3. จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
      4. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจากรที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) รวมถึงการพิจารณาคู่ค้าที่มีการกำกับดูแลคู่ค้าให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติคู่ค้าบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
      5. จัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงภึงความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท
      6. บริหารจัดการองค์ความรู้ พร้อมทั้งผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจัดซื้อจัดจ้าง

TOP