คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนวัตกรรมและกำกับดูแล

นายพลรชฏ เปียถนอม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงนวัตกรรมและกำกับดูแล

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ

กรรมการบริหารความเสี่ยงนวัตกรรม
และกำกับดูแล

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

กรรมการบริหารความเสี่ยงนวัตกรรม
และกำกับดูแล

TOP