ZIGA

          ผลิตภัณฑ์ เหล็กแปรรูป ท่อเหล็กโครงสร้างของ ซิก้า เป็นท่อเหล็ก กัลวาไนซ์ ซึ่งเคลือบผิวด้วย Zinc จึงสามารถปกป้องการกัดกร่อนของสนิมได้ดีกว่าและมีพื้นผิวสวยงาม

          บริษัทฯสามารถเข้าถึง กลุ่มลูกค้างานโยธา ในกลุ่มโครงสร้าง และเติบโตจากการวางตำแหน่งสินค้าทดแทน ท่อเหล็กทาสี ผ่านพันธมิตรกระจายสินค้าทั่วประเทศ และ Modern Trade อาทิ ไทวัสดุ และ Do home  และเป็นที่รู้จักในตราสินค้า Ziga เป็นอย่างดี บริษัทมีศักยภาพและแผนงานในการขยายกลุ่มสินค้าและเติบโตได้ในตลาดผู้ใช้งานทั่วไป เช่น ท่อใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ เรือนกระจก รั้ว คอกสัตว์ ท่อลำเลียง โครง Facade และงานโครงสร้างต่างๆในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และเป็นตลาด mass market ซึ่งมีโอกาสขยายช่องทางไปสู่ประเทศเกิดใหม่ (emerging market) โดยเฉพาะ ประเทศ ลาว และ พม่า ซึ่งนิยมสินค้าไทย และมีสัดส่วนของสังคมเกษตรกรรมซึ่งมีการใช้งาน เหล็กประเภทดังกล่าวจำนวนมาก

          ท่อโครงสร้างZiga วางตำแหน่งสินค้าที่ราคาสมเหตุสมผล และวางแผนการตลาดกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจที่จะเติบโตร่วมกัน เพื่อกระจายสินค้าทั่วประเทศ

TOP